I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyobrazení zboží na stránkách internetového obchodu se může v detailech lišit od zboží prodávaného. Tyto odchylky nemající vliv na použití a funkci zboží k prezentovanému účelu, stejně jako odchylky v barevném provedení, nemohou být předmětem reklamace.

Povinnost kupujícího

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat e-mailem prodejce o případných zjištěných závadách.

Kupující, který zakoupil náhradní díl určený k montáži odborným servisem (např. dotykové desky, displeje, baterie s páskovými vývody apod.) a neodbornou manipulací náhradní díl nevratně mechanicky poškodí, nemůže vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti dodavatele za vadu ani odstoupit od kupní smlouvy.

Oprávněnou reklamaci - reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího poštou (dobírkové zásilky nepřebíráme).

Kupující je povinen uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

Povinnost prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom kupujícího formou elektronické pošty nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána účtenka popř. záruční list, pokud tento je přibalený u zboží již od výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy je zboží přebráno od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je zapsáno na účtence, popř. záručním či v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou účtenku - paragon (přednostně zasílanou na e-mail kupujícího nejpozději v den předání zboží dopravci), popř. záruční list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodávajícího.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je uvedena na dodacím anebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl případně výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruční doba neprodlužuje. Na zboží dodané bez dodacího nebo záručního listu (pouze s účtenkou - paragonem) je poskytována standardní záruka 24 měsíců vyjma napájecích zdrojů - baterií, kde je záruční doba stanovena na 6 měsíců.

2) Jakmile reklamace bude vyřízena, tak prodejce nebo servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží nebo jej zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.

3) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  • poškozením zboží při přepravě, pokud byla zajišťována kupujícím
  • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem či obvyklým užitím

V případě neoprávněné reklamace, pokud se strany dohodnou, může být oprava provedena na náklady kupujícího.

4) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží novým popř. jiným zbožím se stejnými nebo obdobnými parametry.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje zpravidla prodejce ve své opravně popř. autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam najdete v záručním listě nebo v návodu k obsluze u výrobku.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.